STATUUT & REELS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE LIETSJIE KWEKERSVERENIGING

Die naam van die Vereniging is “SUID-AFRIKAANSE LIETSJIEKWEKERSVERENIGING” (SALKV)

Die hoofkantoor van die Vereniging is te Tzaneen of op sodanige ander plek of plekke soos wat die Direksie besluit.

Die Vereniging sal ‘n regspersoon  wees wat onafhanklik van sy lede bestaan, met onophoudelike opvolging en by magte  om roerende en onroerende eiendom te hê en te besit, en al sy bates sal op die naam van die Vereniging geregistreer of gehou  word; die individuele lede van die Vereniging sal nie aanspreeklik gehou word om die skulde, verbintenisse of aanspreeklikhede van die Vereniging te vereffen wat in naam van die Vereniging aangegaan sal word nie en die aanspreeklikheid van die lede sal beperk wees tot bedrae wat hulle verskuldig is ten opsigte van hul ledegeld of ten opsigte van ander gelde wat ingevolge hierdie Statute deur hulle betaalbaar is.

Die doel en doelwitte van die vereniging sal wees:

 1. die insameling, opstel en verspreiding van inligting met betrekking tot die bemarking en produksie van lietsjies;
 2. om die koördinering van uitvoer en binnelandse bemarking van lietsjies te bevorder en om behulpsaam te wees met die verspreiding van inligting aan uitvoerders;
 3. om voorsiening te maak vir die noodsaaklike gehaltevereistes en die toepassing daarvan in oorleg met die toepaslike regeringsliggame;
 4. om aanbevelings te doen met betrekking tot die hantering en verspreiding van lietsjies;
 5. om navorsing te doen, om navorsing te laat doen en om sodanige navorsing met betrekking tot die bemarking en produksie van lietsjies te koördineer;
 6. om die vraag na lietsjies binne- sowel as buitelands te laat toeneem deur middel  van promosies en op enige sodanige  wyse  soos  na goeddunke van die Vereniging. 
 7. om fondse in te samel by wyse van toetreegelde, jaarlikse ledegeld en donasies, sowel as heffings op lede se vrugte ingevolge die Statute en Bepalings;
 8. sodanige inkomste moet aangewend word vir administratiewe uitgawes en om die doelstellings van die Vereniging te bevorder;
 9. om op te tree as die amptelike mondstuk van die Lietsjiekwekersbedryf in alle onderhandelinge met regeringsliggame en die georganiseerde landbou;
 10. om na goeddunke van die raad van direkteure geld uit te leen aan sy werknemers of derde partye, met of sonder sekuriteit, en om geld te leen in die belang van en tot voordeel van die lede  en om vir die doel daarvan die bates van die Vereniging as sekuriteit daar te stel;
 11. om sekere of al die eiendomme of bates of ondernemings van die Vereniging te verseker teen die risiko van verlies weens brand, inbraak, oproer of ander verliese en om enige werknemer van die Vereniging te verseker ingevolge enige getroudheidsversekeringspolis of teen die risiko van lewensverlies of ongeskiktheid of besering wat in die loop van sodanige diens voortspruit of plaasvind;
 12. om van tyd tot tyd die gelde van die Vereniging te belê of te herbelê en om sodanige beleggings te verander of te wysig:  om inkomste, rente of huurgeld te ontvang of in te vorder:  om vaste eiendom te koop, te verkoop, te verhuur en te huur.  om vaste eiendom in stand te hou, te herstel en te verbeter:  om verbande te kanselleer, te sedeer en oor te maak en om regsgedinge in enige bevoegde hof in te stel en te verdedig;
 13. om werknemers van die Vereniging aan te stel en te ontslaan en om die diensvoorwaardes en vergoedingskale van sodanige werknemers vas te stel;
 14. om tjeks, promesse, wissels, vragbriewe, skuldbriewe en ander verhandelbare of oordraagbare instrumente te trek, te maak, te aanvaar, te endosseer, te verdiskonteer en uit te voer;
 15. om al sodanige en ander dinge te doen wat geag word verband te hou met of bevorderlik te wees vir die uitvoering van die voorgaande doelstellings of enigeen van hulle.

Die inkomste, eiendom en gelde van die Vereniging, hoe dit ookal verkry is, word uitsluitlik aangewend vir die bevordering van die doelwitte van die Vereniging soos hierin uiteengesit, en geen deel daarvan mag direk of indirek oorgedra word by wyse van ‘n dividend, bonus of andersins by wyse van wins aan die persone wat op daardie tydstip lede van die Vereniging is of voorheen lede was of aan enige ander persoon wat namens hulle eis nie, met dien verstande egter dat niks wat hierin vervat is, sal verhoed dat die toevallige uitgawes van sy beamptes, dienaars en lede van die Vereniging te goedertrou  betaal word, of die betaling te goedertrou van vergoeding aan enige persoon, wie ook al, in ruil vir sy dienste wat werklik aan die Vereniging gelewer is nie.

Lidmaatskap van die Vereniging word beperk tot:

 1. Kwekerlede:
  Kwekerlede is alle persone wat lietsjies kweek.
 2. Nie kwekerlede:
  Nie-kwekerlede is alle persone wat betrokke is by die verpakking, verspreiding; verwerking en/of bemarking van lietsjies en wat nie self kwekers is nie.
 3. Spesiale lede
  ‘n Spesiale lid is enige persoon wat na die uitsluitlike goeddunke van die Direksie merietelidmaatskap regverdig uithoofde van spesiale kwalifikasies of ervaring of waarde vir die Lietsjiebedryf;
  1. Spesiale lede mag uitgenooi word om by die vereniging aan te sluit vir sodanige tydperke as wat die Direksie bepaal;
 4. Lewenslange Erelede
  Lewenslange Erelede is lede wat uit erkenning vir spesiale of buitengewone dienste wat aan die Lietsjiebedryf gelewer is vir die duur van hulle lewens as Lewenslange Erelede aangestel word.
 5. Lede van die vereniging kan insluit individue, maatskappye, koöperasies en korporatiewe liggame of instellings.

Aansoek om lidmaatskap moet skriftelik gedoen word op die voorgeskrewe vorm en vergesel wees van die intreegeld en subskripsies waarvoor daar in die Reëls voorsiening gemaak word deur die Bestuur wat na sy uitsluitlike goeddunke geregtig is om enige sodanige aansoek te aanvaar of van die hand te wys.

‘n Lederegister moet deur die Algemene Bestuurder van die Suid-Afrikaanse Lietsjie Kwekersvereniging gehou word.

Slegs presterende kweker- en nie-kwekerslede (d.w.s. lede wat hul subskripsies ten opsigte van die lopende tydperk betaal het) en erelede kom in aanmerking om enige amp in die Vereniging te beklee of om te stem op ‘n algemene vergadering van die Vereniging waarop enige sodanige lid geregtig is op een (1) stem, met dien verstande dat kwekerlede ten opsigte van die jaar wat volg op die jaar waarin hulle meer as 200 (TWEE HONDERD) heffingstonne lietsjies geproduseer het een bykomende stem het ten opsigte van elke bykomende 200 (TWEE HONDERD) heffingstonne lietsjies wat geproduseer is.  Geen lid, behoorlik skriftelik gemagtig, is geregtig om te stem vir meer as twee ander lede van die vereniging wat nie op enige vergadering van die vereniging teenwoordig is nie.

Lidmaatskap van die Vereniging eindig:

 1. Op die datum waarop ‘n lid ophou om te kwalifiseer soos in paragrawe 6.1 en 6.2 hierbo bepaal word; of
 2. By die uitsetting of skraping van ‘n lid van die register van lede ingevolge hiervan.

Die intreegeld en subskrisies wat deur lede betaalbaar is, is die wat van tyd tot tyd ingevolge die Reëls voorgeskryf word.

‘n Lid is geregtig om op enige tydstip te bedank, mits hy die Vereniging skriftelik in kennis gestel het van sy voorneme om dit te doen.

Die Raad van Direkteure is geregtig om enige lid te skors of uit te sit en van die Register van Lede te skrap wat sonder goeie rede:

Enigeen van die bepalings van hierdie Statute of Reëls van die Vereniging verbreek, of

versuim om sy verpligtinge ten opsigte van gelde wat hy aan die Vereniging verskuldig is binne 30 (DERTIG) dae na te kom na die einde van die maand waarin sodanige gelde betaalbaar word.

Enige opskorting van lidmaatskap is vir sodanige tydperk as wat die Bestuur bepaal, en gedurende daardie tydperk is die betrokke lid nie geregtig om sy stemreg uit te oefen nie en enige vergaderings van die Vereniging by te woon nie.

Enige sodanige registrasie, opskorting of uitsetting onthef nie daardeur sodanige versuimende lid van sy verpligting teenoor die Vereniging nie, en in die geval van sodanige bedanking of versuim is die lid ook nie geregtig op enige terugbetaling van sy intree- of subskripsiegeld of enige gedeelte daarvan nie.

‘n Direkteur wat een van die volgende 5 gebiede verteenwoordig:

  1. Verre Noord-Transvaal: Louis Trichardt, Levubu, Venda
  2. Noord-Oos Transvaal: Tzaneen en Hoedspruit
  3. Oos-Transvaal: Witrivier, Kiepersol, Nelspruit, Hazyview en Kangwane
  4. Verre Oos-Transvaal:  (Onderberg) Malelane en Baberton.
  5. Natal

   Die streekdirekteure, word deur die lede van daardie gebied op ‘n algemene jaarvergadering van die Vereniging verkies.

 1. Koöperatiewe Direkteure (3)
  Een direkteur wat benoem is deur die koöperasie in elke gebied wat die grootste gemiddelde volume heffinglietsjies gedurende die onmiddelik voorafgaande twee seisoene verpak het en van welke koöperasie hy of ‘n direkteur of die bestuurder is,met dien verstande dat die gebied waarin sodanige koöperasie werksaam is minstens 10% van die lietsjie-oes verpak wat die Vereniging hef.
 2. Nie-Kweker-Direkteure (5)
  Een direkteur wat ‘n kwekerlid is, (of sy benoemde vir elke gebied), en wat persoonlik of regstreeks die minimum hoeveelheid lietsjies verpak wat die Reëls voorskryf.
 3. Bykomende Direkteure (3)
  Die raad van Direkteure stel 3 bykomde Direkteure aan om bemarking, navorsing en enige ander funksie te verteenwoordig soos nodig geag.
 4. Besturende Direkteur (1)‘n Besturende Direkteur word deur die Direksie aangestel.

Behalwe die Besturende Direkteur wat ‘n betaalde werknemer van die Vereniging is en wat sy amp beklee vir die tydperk wat die Direkteure bepaal, beklee alle ander Direkteure hulle amp een jaar, maar hulle is daarna beskikbaar om herkies of herbenoem te word. 

Die direkteure het elkeen een stem op vergaderings van die Direksie en is geregtig om skriftelik ‘n alternatiewe direkteur te benoem om teenwoordig te wees en op direksievergaderings namens hulle te stem.

Die Direksie vergader of beraadslaag minstens een keer per jaar en so dikwels en op sodanige tye as wat die Direksie nodig ag vir die afhandeling van sake en kan verdaag of andersins sy verrigtinge op sodanige wyse afhandel as wat hy bepaal.  Sake wat voortspruit uit enige vergadering word beslis volgens ‘n meerderheid van stemme en in die geval van ‘n staking van stemme het die Voorsitter, ‘n tweede of beslissende stem. ‘n Tweederde meerderheid van die direkteure wat op enige vergadering  teenwoordig is, word vereis ten opsigte van alle fiskale aangeleenthede waaroor die Direksie moet besluit.  ‘n Lid van Direksie kan, en die Sekretaris moet op versoek van ’n lid van die Direksie  op  enige tydstip ‘n vergadering van die Direksie belê.

Die Direksie moet toesien dat behoorlike notules van alle vergaderings gehou word, en die notule van elke vergadering moet op die eersvolgende vergadering van die Direksie vir goedkeuring voorgelê word en daarna deur die Voorsitter onderteken word. 

Daarbenewens moet die Direksie toesien dat akkurate rekords gehou word van alle finansiële en kontraktuele transaksies.

‘n Voorsitter en Vise-voorsitter van die Direksie moet op sy eerste vergadering deur die Direksie benoem word.

Die Direksie is geregtig om enige direkteur uit die Direksie te sit wat sonder goeie rede van 2 agtereenvolgende vergaderings van die Direksie afwesig is.

Die kworum wat nodig is vir die afhandeling van die sake van die Direksie is 40% van die gekose Direkteure op die Raad.

Die Direksie het die volgende bevoegdhede:

 1. Die sake van die vereniging word geadministreer deur die Direksie wat alle sodanige bevoegdhede van die Vereniging kan uitoefen wat nie anders deur die Vereniging op ‘n algemene vergadering uitgeoefen kan word nie, nietemin onderworpe aan sodanige  diskresie wat van tyd tot tyd deur die Vereniging aan die Direksie op ‘n algemene vergadering verleen word,  maar geen opdrag wat die  Vereniging op ‘n algemene vergadering verleen, maak enige vorige optrede van die Direksie  ongeldig wat geldig sou gewees het indien sodanige opdrag nie gegee was nie.
 2. Die Direksie moet ‘n Besturende Direkteur / Algemene Bestuurder aanstel vir sodanige tydperk wat die Direksie bepaal om die daaglikse werksaamhede van die Vereniging te administreer en te bestuur.
 3. Die Direksie kan enige van sy bevoegdhede delegeer aan subkomitees, wat bestaan uit sodanige lede of ‘n lid of sodanige ander persone as wat hy goeddink.  Enige subkomitee moet in die uitoefening van sy bevoegdhede wat aldus gedelegeer is, voldoen aan enige opdragte wat die Direksie gegee het en moet, onderworpe aan sodanige opdragte op sodanige manier beraadslaag as wat hy self bepaal.
 4. Die Direksie is bevoeg om enige regulasies ingevolge hierdie Statute te formuleer wat voorsiening maak vir die verkiesing en kwalifikasies van lede en direkteure van die Vereniging, die bedrae van subskripsies en intreegelde, die kwalifikasies vir lidmaatskap, die gebruik van die vereniging se eiendom en die fasiliteite, die stigting, beheer en bestuur van die besigheid in sake van die Vereniging in die algemeen en om van tyd tot tyd wysiginge en byvoegings daartoe aan te bring.
 5. Die Direksie is bevoeg om ‘n lid se lidmaatskap op te skort of te beëindig ingevolge die redes soos hierin en in die Reëls uiteengesit is.  ‘n Aldus uitgesette of ‘n geskorste lid het die reg tot appèl op die algemene vergadering van lede in die gebied waarin hy sy lietsjiesaak bedryf.
 1. Die Algemene Jaarvergadering en spesiale algemene vergaderings van die Vereniging moet belê word deur skriftelike kennisgewing aan elke lid, minstens 14 (VEERTIEN) dae voor die datum van die vergadering met vermelding van die datum, plek, tyd en agenda vir die vergadering;

  1. Die Algemene Jaarvergadering moet elke jaar gehou word nie langer as twee maande na 30 September om die volgende sake af te handel:

  2. Om direkteure te kies waarvoor daar in 12 hierbo voorsiening gemaak is of kennis te neem van die Area Direkteure wat verkies is op vergaderings in elke area voor die jaarvergadering gehou is;

  3. Om sake van algemene belang te oorweeg.

 2. ‘n Spesiale algemene vergadering kan belê word deur die Voorsitter en een lid van die Direksie  of op versoek van drie lede wat so ‘n versoek skriftelik by die Besturende Direkteur moet indien en die spesiale algemene vergadering wat aldus belê is, kan slegs die spesifieke saak behandel waarvoor die vergadering belê of versoek is;

 3. Geen saak kan op ‘n algemene vergadering behandel word tensy ‘n kworum van lede teenwoordig is op die tydstip wanneer die vergadering met sy werksaamhede begin nie en sodanige kworum is 5% van die totale getal lede wat op die laaste dag van die maand wat die vergadering voorafgaan in die lederegister verskyn, tensy  die Vereniging anders bepaal.

 4. Indien daar nie ‘n kworum soos hierbo teenwoordig is nie, moet verdere kennis van 14 (VEERTIEN) dae gegee word van ‘n vergadering en indien ‘n kworum nie binne ‘n halfuur na die vasgestelde tyd vir sodanige vergadering teenwoordig is nie, maak die lede wat dan teenwoordig is ‘n kworum uit.

 5. Op enige algemene vergadering word ‘n besluit waaroor daar gestem word met die opsteek van hande aangeneem.  ‘n Verklaring deur die voorsitter van die vergadering dat ‘n besluit aangeneem is al dan nie en ‘n inskrywing te dien effekte in die notuleboek van die Vereniging is  afdoende bewys van die feit, sonder dat die werklike getal of verhouding van stemme wat ten gunste of teen sodanige besluit uitgebring is, opgeteken word;

 6. In die geval van ‘n gelykoptelling van stemme, hetsy daar deur die opsteek van hande of met briefies gestem is, is die Voorsitter van die vergadering waarop die stemming plaasvind, geregtig op ‘n tweede of beslissende stem.

Geen wysiging van die Statute word gedoen nie behalwe op ‘n algemene vergadering waarvan minstens 28 (AGT EN TWINTIG) dae skriftelike kennis gegee is en die voorgestelde wysiging van die Statute uiteengesit is en gestuur is aan alle lede, en tensy die wysiging deur ‘n tweederdemeerderheid goedgekeur word van diegene wat teenwoordig is en op die vergadering stem.

Die Vereniging moet behoorlike rekeningboeke byhou wat gedurende sake-ure ter insae lê by die hoofkantoor van die Vereniging vir enige lid wat geregtig is om afskrifte daarvan of uittreksels daaruit te maak.  Die boekjaar van die Vereniging begin elke jaar op die eerste dag van OKTOBER.

Die Vereniging is ontbind indien minstens twee derdes van die lede wat geregtig is om op ‘n algemene Jaarvergadering te stem ten gunste van sodanige ontbinding stem. Geen voorstel vir die ontbinding van die Vereniging word oorweeg tensy alle lede minstens drie maande voor die oorweging van die voorstel daarvan in kennis gestel word nie.

Indien daar by likwidasie of ontbinding van die Vereniging enige eiendom van watter aard ook al oorbly nadat al die skulde en verpligtinge van die Vereniging nagekom en vereffen is, word dit nie onder die lede van die Vereniging verdeel of aan hulle uitbetaal nie maar word geskenk of oorgedra aan die een of ander instelling of instellings met soortgelyke doelstellinge as die van die Vereniging en die betrokke instelling of instellings moet deur die lede van die Vereniging voor of ten tyde van die ontbinding bepaal word.

Die Suid Afrikaanse Lietsjie Kwekersvereniging (hierna verwys in die subklousules van klousule 21 as SALKV) moet uit ‘n kommitee, bestuursraad of soortgelyke beheerliggaam bestaan wat ten minste uit drie (3) persone bestaan, wat geensins   aan mekaar verbonde is nie, om die fidusiêre verantwoordelikheid van SALKV te aanvaar;

 1. Geen person op sy eie mag direk of indirek die besluitnemingmagte met betrekking  tot die SALKV beheer nie;
 2. Die SALKV mag nie direk of indirek enige van sy fondse of bates aan enige persoon oordra nie, behalwe in die normale gang van bevordering van SALKV doelwitte;
 3. Daar word van die SALKV verwag om substansieël  al sy fondse aan te wend vir die primêre doel waarvoor dit tot stand gebring is;
 4. Geen lid mag direk of indirek enige persoonlike of private belang in SALKV hê nie;
 5. In geheel moet die aktiwiteite van SALKV gefokus word op die bevordering van die vereniging se primêre doelwitte, en nie tot voordeel van enige persoon, individuele lid of minderheidsgroep nie;
 6. Die SALKV mag geen aandele of belang hê in enige besigheid, professie of beroep wat deur lede van die vereniging beoefen word nie;
 7. Die SALKV mag aan geen werknemer, ampsdraer, lid of persoon vergoeding betaal soos in  Skedule  Vier van die Inkomstebelasting Wet bepaal, wat oormatig is nie, met inaggenome dit wat redelik is binne die bedryf en in verhouding tot die diens wat gelewer word;
 8. In geheel moet SALKV se befondsing verkry word van uit sy jaarlikse of lang termyn lede of van ‘n toewysing van die regering van die Republiek van Suid Afrika op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak;
 9. Die SALKV moet as deel van sy ontbinding sy bates oordra aan;
  1. ‘n Ander entitiet goedgekeur deur die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediens in terme van Seksie 30(B) van die Inkomstebelastingwet.
  2. ‘n Openbare weldaadorganisasie goedgekeur in terme van Seksie 30.
  3. ‘n Institusie, raad of liggaam wat vrygestel is van belasting deur Seksie 10(1)(cA)(i); of
  4. Die regering van die Republiek van Suid Afrika op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak.
 10. Die persone soos omskryf in Artikel 21.1 hierbo moet enige wysiging van die statute aan die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediensbinne dertig (30) dae na so ‘n wysiging indien;
 11. Die SALKV moet voldoen aan verslagleweringvereistes soos van tyd tot tyd deur die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediens bepaal mag word;
 12. Die SALKV is nie en mag nie willens en wetens so ‘n party word nie, en sal nie willens en wetens toelaat om betrokke te raak by ‘n ontoelaatbare vermydingsreëling soos omskryf in Deel 11A van Hoofstuk 111 van die Inkomstebelasting wet, of ‘n transaksie, onderneming of uitgewekte plan soos omskryf in Seksie 103(5) van die Wet.

REëLS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE LIETSJIE KWEKERS VERENIGING

Die toetreegeld en jaarlikse subskripsie is ten opsigte van:

 1. Bestaande Kwekerlede – lede wie hul heffings betaal en wie huidig lietjies kweek, sal aanspreeklik wees vir hul jaarlikse ledegeld van R50/ha.
 2. Nuwe Kwekerlede – enige toekomstige nuwe kweker wat graag by die Vereniging wil aansluit, sal aanspreeklik wees vir intreegeld van R 1000.00 (EEN DUISEND RAND).  Die nuwe lede sal verplig wees om heffings te betaal soos in die statute neergelê.
 3. Nuwe en Bestaande Nie-kwekerlede (bv. Koöperasies, Pakhuise ens) – hierdie lede sal aanspreeklik wees vir die jaarlikse ledegelde van R1050.00 (EEN DUISEND EN VYFTIG RAND).
 4. Nuwe en bestaande Uitvoerlede – hierdie lede sal aanspreeklik wees vir ‘n jaarlikse ledegeld ten bedrae van R1000.00 (EEN DUISEND RAND).

Spesiale lede en lewenslange erelede betaal nie toetreegled of subskripsie nie;

Die Raad kan die toetreegeld en jaarlikse subskripsie van tyd tot tyd hersien met dien verstande dat veranderinge in die jaarlikse subskripsie slegs vanaf die aanvang van die eersvolgende boekjaar van die Vereniging van krag word;

Toetreegelde en subskripsies is betaalbaar by  goedkeuring van lidmaatskap en daarna binne 30 (DERTIG) dae na die aanvang van die boekjaar van die Vereniging;

‘n Lid wat van voorneme is om te bedank, moet die Voorsitter voor die datum waarop sodanige subskripsie betaalbaar word skriftelik daarvan in kennis stel en indien hy in gebreke bly om dit te doen, is hy verplig om die helfte van die jaarlikse subskripsie te betaal.

Kwekerlede sal aansprekklik wees vir die volgende heffings op verkope aan die Assosiasie:

 1. Uitvoer Verkope: 66s/2kg karton
 2. Lokale Verkope: 66s/2kg karton
 3. Verwerkings Verkope: 2% van die prys betaal deur die Verwerker aan die Kweker
 4. Bakkie Verkope: 2% van die prys betaal aan Kweker deur die handelaar.

Alle gelde wat ingevolge hierdie paragraaf betaalbaar is, tensy dit regstreeks deur die Vereniging verhaal word, is aan die Vereniging betaalbaar binne 45 (VYF EN VEERTIG) dae nadat die lid betaling ontvang het;

Die Vereniging kan van lede vereis om sodanige dokumente of bewys voor te lê as wat hy nodig ag ter stawing van die verkoop van lietsjies deur lede.

‘n Nuwe lid moet aansoek doen op ‘n aansoekvorm wat die Raad voorskryf en die kandidaat onderteken het.  Die aansoekvorm moet by die Sekretaris ingedien word saam met die voorgeskrewe geld en subskripsie, en lidmaatskap van die kandidaat word van krag wanneer die Raad dit goedgekeur het.

Die ondertekende aansoekvorm om lidmaatskap is erkenning deur die lid dat hy instem om hom te laat bind deur die Statute en Reëls en Regulasies van die Vereniging.

Die minimum hoeveelheid lietsjies wat ‘n kwekerlid regstreeks moet hanteer en verpak om ingevolge paragraaf 12.3 van die Statute  as Nie-kwekerdirekteur te kwalifiseer, is 200 (TWEE HONDERD) heffingstonne lietsjies.

Die lidmaatskap van ‘n lid van die Vereniging wat enige van die bepalings van die Statute of hierdie Reëls oortree, kan opgeskort word vir sodanige tydperk as wat die Direksie goeddink of hy kan uit die Vereniging gesit word en sy naam kan van die lederegister geskrap word.

Enige lid wie se lidmaatskap opgeskort word of wat uitgesit word en wie se naam van die lederegister geskrap word en wat ’n lid van die Direksie is, hou by sodanige skorsing of uitsetting outomaties op om ‘n lid van die Direksie te wees.